Copyright © Avijit 2018. All Rights Reserved

Phone: 7908200162 / 7003409393

SERVICE CENTERS

SANTIPUR

95/3, Buroshibtala Lane 

Santipur, Nadia (W.B.)

Phone: 7908200162

KOLKATA

6, Ramnarayan Bhattacharya Lane 

kolkata-6

Phone: 7003409393

TRIBENI

146/1, Boikunthapur Sahapapally 

Tribeni, Hooghly

Phone: 7044281753